Ngày đăng tin 08/12/2021. Thông báo vận động người lao động nghỉ trước tuổi, tìm việc làm mới, rà soát sắp xếp lại tổ chức…

Thông báo vận động người lao động nghỉ trước tuổi, tìm việc làm mới, rà soát sắp xếp lại tổ chức…

Tin Liên Quan