Ngày đăng tin 08/7/2022. Chế độ làm việc của Giáo viên sửa năm 2022 (Bản dự thảo)

Chế độ làm việc của Giáo viên sửa năm 2022 (08-7) (sửa)

Thời gian gửi góp ý trước ngày 21/7/2022 (phần bổ sung là phần bôi màu vàng)

Ý kiến đóng góp xin gửi về theo địa chỉ mail: hoandtds@gmail.com.

Tin Liên Quan