Ngày đăng tin 10/11/2023. Kết luận của BCH Đảng bộ v/v bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào C.trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kết luận của BCH Đảng bộ vv bổ sung nội dung Kết luận số 21-KLTW vào C.trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tin Liên Quan