Ngày đăng tin 11/02/2022. Phiếu tự kiểm tra pháp luật về GDNN năm 2022

Thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về GDNN, Phòng KĐCLĐT sau khi tổng hợp phiếu, nay xin ý kiến của các đơn vị.
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 16/2/2022.

Phiếu tự kiểm tra PL 2022-1 (Autosaved)

Tin Liên Quan