Ngày đăng tin 11/8/2021. Thông báo về việc rà soát, chi trả tiền dạy vượt giờ và khoản phụ cấp đứng lớp (còn lại) của giảng viên khu vực Hà Nội

Thông báo về việc rà soát, chi trả tiền dạy vượt giờ và khoản phụ cấp đứng lớp (còn lại) của giảng viên khu vực Hà Nội

Tin Liên Quan