Ngày đăng tin 11/8/2023. Quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh uỷ, thành uỷ,đảng uỷ trực thuộc Trung ương

Quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh uỷ, thành uỷ,đảng uỷ trực thuộc Trung ương

Tin Liên Quan