Ngày đăng tin 12/10/2022. Thông báo giao nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo chuyển đổi lái đầu máy, chỉnh bị đầu máy D20E

Thông báo giao nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo chuyển đổi lái đầu máy, chỉnh bị đầu máy D20E

Tin Liên Quan