Ngày đăng tin 12/8/2022. Thông báo kết quả nâng bậc lương thường xuyên, chuyển xếp lương 6 tháng cuối năm 2022 cho cán bộ, viên chức và người lao động

Thông báo kết quả nâng bậc lương thường xuyên, chuyển xếp lương 6 tháng cuối năm 2022 cho CB,VC và người LĐ

Tin Liên Quan