Ngày đăng tin 14/12/2020. Thông báo triệu tập cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch nhân sự cấp uỷ

Thông báo triệu tập cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch nhân sự cấp uỷ

Tin Liên Quan