Ngày đăng tin 14/12/2020. Thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập

Thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập

Mẫu kê khai tài sản (Phụ lục I ban hành theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP)

Tin Liên Quan