Ngày đăng tin 14/9/2023. Chuẩn bị báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển GTVT đường sắt và việc sử dụng NSNN đầu tư cho GTVT đường sắt

Chuẩn bị báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển GTVT đường sắt và việc sử dụng NSNN đầu tư cho GTVT đường sắt

Tin Liên Quan