Ngày đăng tin 15/02/2023. Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chũ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

Kết luận của ban bí thư

Tin Liên Quan