Ngày đăng tin 15/11/2021. Lịch Kiển tra kết thúc môn học lớp Sơ cấp Gác ghi, phép nối ĐMTX K53-1/21.

Lịch thi Gác ghi, ghép nốid ĐMTX K53-3.21

Tin Liên Quan