Ngày đăng tin 15/11/2021. Thời khóa biểu lớp Sơ cấp Gác ghi, phép nối ĐMTX K53-3/21.

TKB Gác ghi, ghép nốid ĐMTX K53-3.21

Tin Liên Quan