Ngày đăng tin 15/3/2022. Dự thảo Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo của Trường

Thực hiện Kết luận báo cáo Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp của Hiệu trưởng, Phòng KĐCLĐT đã xây dựng bản Dự thảo Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo của Trường, nay xin ý kiến của các đơn vị.
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 25/3/2022.

Tin Liên Quan