Ngày đăng tin 16/5/2023. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III

Tin Liên Quan