Ngày đăng tin 16/9/2020. Bộ quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng năm 2020

Quy trình biên soạn cải tiến giáo trình

Quy trình cập nhật đổi mới chương trình đào tạo

Quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Quy trình tuyển sinh

Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu

Quy trình phát triển chương trình đào tạo

Quyết định Bộ quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng năm 2020

Tin Liên Quan