Ngày đăng tin 17/10/2023. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 28-4-2023 của BCH Đảng bộ TCTĐSVN về chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2023-2030 tầm nhìn 2035

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 17-NQ-ĐU ngày 28-4-2023 của BCH Đảng bộ TCTĐSVN về chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2023-2030 tầm nhìn 2035

Tin Liên Quan