Ngày đăng tin 17/10/2023. Thông báo triệu tập Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường CĐĐS nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo triệu tập Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường CĐĐS nhiệm kỳ 2020-2025

Tin Liên Quan