Ngày đăng tin 17/11/2021. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm

Mẫu đánh giá

Tin Liên Quan