Ngày đăng tin 18/4/2022. Thông báo mời họp

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các đồng chí tập thể lãnh đạo Trường và các đồng chí thuộc thành phần họp theo thông báo số 185/TB-CĐĐS ngày 20/3/2017 vào lúc 9h00 ngày 19/4/2022 (thứ Ba) có mặt tại phòng họp số 02 để họp.

Nội dung: Ban TCCB Tổng công ty ĐSVN triển khai Nghị quyết của Tổng công ty.

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan