Ngày đăng tin 20/01/2021. Dự thảo báo cáo Hội nghị Người lao động năm 2021

Báo cáo HNNLĐ 2021 (dự thảo) (1)

Mọi ý kiến góp ý (nếu có) gửi về phòng TCHC tập hợp trước ngày 27/2/2021

Tin Liên Quan