Ngày đăng tin 21/11/2022. Quyết định cử CB, GV, NV tham dự lớp huấn luyện BDNV bảo vệ CQ, DN và lớp huấn luyện quản lý và sử dụng CCHT

Quyêt đinh cử CB, GV, NV tham dự huấn luyện bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và huấn luyện quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ

Tin Liên Quan