Ngày đăng tin 21/2/2023. Hướng dẫn tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo Đại hội Công đoàn Trường CĐĐS và Báo cáo Đại hội CĐ ĐSVN nhiệm kỳ 2023-2028

Hướng dẫn tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo Đại hội Công đoàn Trường CĐĐS và Báo cáo Đại hội CĐ ĐSVN nhiệm kỳ 2023-2028

 

06. (Dự thảo) Báo cáo Đại hội CĐ Trường CĐĐSKhóa XXVI

 

DỰ THẢO BÁO CÁO ĐẠI HỘI XVI CÔNG ĐOÀN ĐSVN

Tin Liên Quan