Ngày đăng tin 22/3/2022. Mời họp giao ban tháng và công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các đồng chí tập thể lãnh đạo Trường và các đồng chí thuộc thành phần họp theo thông báo số 185/TB-CĐĐS ngày 20/3/2017 vào lúc 8h00 ngày 31/3/2022 (thứ Năm) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng và công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan