Ngày đăng tin 23/02/2023. Tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sách_Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh_TBT Nguyễn Phú Trọng (2)

Tin Liên Quan