Ngày đăng tin, 23/11/2020: Thông báo về kế hoạch thực hiện Quy trình bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và lãnh đạo, quản lý, Người đại diện phần vốn giai đoạn 2016-2021, 2021-2026

Thông báo về kế hoạch thực hiện Quy trình bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và lãnh đạo, quản lý, Người đại diện phần vốn giai đoạn 2016-2021, 2021-2026

Tin Liên Quan