Ngày đăng tin 23/5/2024. Kế hoạch tổ chức ôn thi lý thuyết nâng bậc cho công nhân công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV năm 2024

Kế hoạch tổ chức ôn thi lý thuyết nâng bậc cho công nhân công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV năm 2024

Tin Liên Quan