Ngày đăng tin 24/11/2021. Mời họp

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các đồng chí tập thể lãnh đạo Trường và các đồng chí thuộc thành phần họp theo thông báo số 185/TB-CĐĐS ngày 20/3/2017 vào lúc 14h00 ngày 25/11/2021 (thứ Năm) có mặt tại phòng họp số 02 để họp bình xét đơn vị đạt danh  hiệu “Chính quy – Văn hoá – An toàn”.

 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan