Ngày đăng tin 24/5/2023. Tổ chức tuyên truyền quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổ chức tuyên truyền quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tin Liên Quan