Ngày đăng tin 25/5/2020. Thông báo về việc đăng ký lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng

Thông báo về việc đăng ký lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng

 

Tin Liên Quan