Ngày đăng tin 26/4/2022. Dự thảo Quy chế Công tác Học sinh sinh viên

Phòng CTHSSV xây dựng bản dự thảo Quy chế công tác HSSV, xin ý kiến của các đơn vị. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về phòng CTHSSV trước ngày 15/5/2022 (danhtiep@gmai.com)

DỰ THẢO QUY CHẾ HSSV 4-2022

Phu luc 1-12

Tin Liên Quan