Ngày đăng tin 26/9/2023. Thông báo điều chỉnh, bổ sung danh sách CB tham gia lớp BDNV công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Thông báo điều chỉnh, bổ sung danh sách CB tham gia lớp BDNV công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Tin Liên Quan