Ngày đăng tin 26/4/2019. Dự thảo quy định cách đánh giá, xếp loại năng suất hàng tháng

Dự thảo quy định cách đánh giá, xếp loại năng suất hàng tháng

Mọi ý kiến đóng góp, chỉnh sửa xin gửi về phòng TCHC trước ngày 25/5/2019

Tin Liên Quan