Ngày đăng tin 27/3/2023. Nghị quyết về việc thành lập các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư

Nghị quyết về việc thành lập các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN theo Quy định số 87-QĐTW, ngày 28102022 của Ban Bí thư

Tin Liên Quan