Ngày đăng tin 27/9/2021. Mời họp giao ban tháng

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các đồng chí tập thể lãnh đạo Trường và các đồng chí thuộc thành phần họp theo thông báo số 185/TB-CĐĐS ngày 20/3/2017 vào lúc 13h30 ngày 01/10/2021 (thứ Sáu) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng.

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan