Ngày đăng tin 27/8/2018. Công điện về việc tuyển chọn học viên tham gia chương trình đào tạo thạc sỹ tại Nhật Bản năm 2019

Công điện về việc tuyển chọn học viên tham gia chương trình đào tạo thạc sỹ tại Nhật Bản năm 2019

Cá nhân nào có đủ tiêu chuẩn và nguyện vọng tham gia chương trình đào tạo đề nghị đăng ký cho phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 29/8/2018.

Tin Liên Quan