Ngày đăng tin 28/12/2021. Mời họp

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các đồng chí tập thể lãnh đạo Trường và các đồng chí thuộc thành phần họp theo thông báo số 185/TB-CĐĐS ngày 20/3/2017 vào lúc 14h30 ngày 04/01/2022 (thứ Ba) có mặt tại phòng họp số 02 để họp giao ban tháng và bình xét các danh hiệu thi đua cả năm 2021.

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

Phạm Văn Chánh

Tin Liên Quan