Ngày đăng tin 28/8/2023. Kế hoạch chuẩn bị triển khai thực hiện dự án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt tại Việt Nam” bằng vốn ODA không hoàn lại của Hàn Quốc

Kế hoạch chuẩn bị triển khai thực hiện dự án (Nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt tại Việt Nam) bằng vốn ODA không hoàn lại của Hàn Quốc

Tin Liên Quan