Ngày đăng tin 29/02/2024. Dự thảo Quy định Bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Đường sắt

Thực hiện Kế hoạch rà soát chỉnh sửa nội quy, quy chế của trường năm 2024, Phòng KĐCLĐT xin ý kiến các đơn vị bản Dự thảo Quy định Bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Đường sắt, mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 11/3/2024. Trân trọng!

Quy dinh Bao dam chat luong 2024

PL1-2. Chinh sách, Mục tiêu chat luong

PL3. Mãu kế hoạch thực hiện mục tiêu truong

PL4. Mau So tay dam bao chat luong

PL5. Mau quy trinh

PL6 Danh sách tên nghề viết tắt

PL7 Phiếu đánh giá hệ thống BĐCL

PL8. BC he thong BDCL

PL9 BC tu danh gia chat luong trường

 

 

Tin Liên Quan