Ngày đăng tin 30/12/2022. Dự thảo Quy chế HSSV

QUY CHẾ HSSV 2022 chỉnh sửa lần1

PL 9 Khung xử lý kỷ luật

Mọi góp ý xin gửi về Phòng CT. HSSV trước ngày 16/01/2023

Tin Liên Quan