Ngay đăng tin 31/8/2023. V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội

Vv triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CTTW, ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư

Tin Liên Quan