Ngày đăng tin 5/5/2022. Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng trong Trường CĐĐS

Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng trong Trường

Mẫu 1. Kế hoạch đào tạo

Mẫu 2. TKB

Mẫu 3. Kế hoạch giảng dạy

Mẫu 4. Sổ GA

Mẫu 5. Sổ tay GV

Mẫu 6. Tien do dao tao

Mẫu 7. Sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp

Tin Liên Quan