Chiến lược phát triển

Giai đoạn đến năm 2020, mục tiêu tổng quát của toàn Trường là “Tăng cường sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ trường; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới chương trình và mở rộng các hình thức đào tạo để Trường có đủ năng lực đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu phát triển đường sắt hiện đại”.

PhatTrien

Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực cán bộ, giảng viên và khai thác các nguồn lực khác có thể của Nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho ngành Đường sắt và xã hội, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo, có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người học sau khi hoàn thành khoá học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm để tiến thân lập nghiệp.

Phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm chất lượng cao để đào tạo đội ngũ kỹ sư thực hành, công nhân kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp có trình độ cao phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành giao thông vận tải.

(Trích NGHỊ QUYẾT Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề đường sắt Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020)