Thông báo kết quả xét duyệt nâng lương thường xuyên, chuyển xếp lương 6 tháng cuối năm 2021 cho cán bộ, viên chức và người lao động

Thông báo kết quả xét duyệt nâng lương 6 tháng cuối năm 2021

 

Tin Liên Quan