GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức danh
1 Nguyễn Xuân Sơn Kế toán trưởng
2 Lương Thị Nga Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Thúy Kế toán viên – Tổ trưởng tổ công đoàn

 

II. Nhiệm vụ

1. Căn cứ nhiệm vụ đào tạo hàng năm của trường để lập kế hoạch năm tài chính đảm bảo sự hoạt động và phát triển của trường;
2. Tạo nguồn tài chính cho việc đầu tư cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, phục vụ yêu cầu đào tạo;
3. Quản lý công tác tài chính: Lập kế hoạch thu chi hàng tháng, hàng năm của trườ Thực hiện các khoản thu chi: Lập kế hoạch quyết toán hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ tài chính của nhà nước; tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán theo quy định;
4. Tổ chức quản lý, kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn thuộc các nguồn kinh phí của trường;
5. Thực hiện thu học phí, thu tiền nhà ở KTX, thu tiền hoạt động dịch vụ hàng thá Đôn đốc HSSV nộp tiền học phí, tiền ở KTX đúng hạn. Đề xuất xử lý những trường hợp nộp thiếu, nộp chậm các khoản tiền theo quy định;
6. Kiểm tra, giám sát việc chi tiêu mua sắm sử dụng vật tư thiết bị và các tài sản khác của tất cả các bộ phận trong trường;
7. Theo dõi, kiểm tra quyết toán các dự án, các công trình hạng mục được đầu tư cho xây dựng cơ bản và trang thiết bị dạy nghề;
8. Tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy    định; hàng năm tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của Trường; có biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trường
 9. Thực hiện nhiệm vụ công tác kế toán và cấp phát tài chính theo quy định;
10. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB NV thuộc phòng;
11. Phòng Tài chính kế toán nhà trường chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ Tài chính – Kế toán đối với các hoạt động tài chính kế toán tại các Phân hiệu và các Trung tâm;
12. Tham mưu Hiệu trưởng các hợp đồng kinh tế về liên kết, khai thác cơ sở vật chất tại Long Biên, Mê Linh;
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng giao.

Tin Liên Quan