Ngày đăng tin 07/8/2019. Công điện Tổ chức tuyển chọn tham gia khóa đào tạo về Đường sắt và Quản lý GTVT tại Ấn Độ

Công điện Tổ chức tuyển chọn tham gia khóa đào tạo về Đường sắt và Quản lý GTVT tại Ấn Độ

Các cán bộ quản lý từ cấp Phó trưởng phòng/khoa trở lên đủ điều kiện theo Công điện 364/CĐ-ĐS đề nghị đăng ký cho phòng TCHC trước ngày 13/8/2019.

Tin Liên Quan