Ngày đăng tin 09/01/2024. Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt

Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt

Tin Liên Quan