Ngày đăng tin 17/01/2023. Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 22-NQTW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 22-NQTW, ngày 30-8-2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Tin Liên Quan