Ngày đăng tin 17/10/2023. Kế hoạch thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường CĐĐS nhiệm kỳ 2020-2025

Kế hoạch thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường CĐĐS nhiệm kỳ 2020-2025

Tin Liên Quan